Voorkom ongevallen en onveilige situaties

Begeleiding op de bouw

In afdeling 5 van hoofdstuk 2 van het Arbobesluit zijn de wettelijke verplichtingen betreffende veiligheid en gezondheid rondom het bouwproces vastgelegd. Hierin staan ook duidelijke verplichtingen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever dient in een vroegtijdig stadium van het bouwproces aandacht te hebben voor veiligheid en gezondheid. Veel opdrachtgevers zijn zich hier niet van bewust of weten niet op welke wijze ze hier invulling aan kunnen geven.

 

Veiligheidsadviesbezoeken

Tijdens deze bezoeken worden onder andere de genomen maatregelen en de kwaliteit van de genomen veiligheidsmaatregelen beoordeelt. Tevens kunnen er in overleg met u toolboxen op de werkplek worden gegeven over actuele onderwerpen. Dit wordt allemaal vast gelegd in een rapportage waardoor u zo kunt aantonen dat u aan de wettelijke verplichting voldoet van voorlichting, onderricht en toezicht.

 

Ongevalsonderzoek

Zoals het aloude spreekwoord al zei: “Waar gehakt wordt vallen spaanders”, dus is het logisch dat overal waar gewerkt wordt incidenten of ongevallen plaats kunnen vinden. Het onderzoeken van ongevallen doet een bedrijf om te leren en herhaling te vorkomen.

 

Door op een systematische wijze een incident of een ongeval te onderzoeken kunnen de oorzaken daarvan worden vastgesteld. De methodes die hiervoor worden gebruikt maken een heldere relatie tussen oorzaak en gevolg. Daarnaast worden ook beheersmaatregelen die de gebeurtenis hadden kunnen voorkomen in het onderzoek meegenomen. Door de analyse goed inzichtelijk te maken voor het hele bedrijf kan worden geleerd en kan herhaling worden voorkomen.